به نام خداوند بخشنده و مهربان 

کزو ماندگار این زمین و زمان 


درباره ما

مؤسسه ی وندا وابسته به مدرسه ی نوردانش ونکوور که به عنوان اولین مدرسه ی رسمی ایرانی در استان بریتیش کلمبیا دارای بیش از ۱۰ سال سابقه ی آموزشی و فرهنگی موفق می باشد، از سال ۲۰۲۰ فعالیت های آموزشی و فرهنگی خود را در زمینه های مختلف گسترش داد. برخی از حوزه های فعالیت این مجموعه عبارتند از
 برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه های آموزشی، تربیتی، مالی، کاریابی –
 برگزاری جشن های ملی و فرهنگی –
برگزاری کلاس های تقویتی دروس مطابق با برنامه ی درسی مدارس کانادا –
 تأسیس اولین مدرسه ی خصوصی کانادایی با مدیریت ایرانی –
انتشار فصلنامه ی فرهنگی و آموزشی وندا –
مؤسسه ی وندا، اولین شماره ی فصلنامه ی الکترونیکی خود را با هدف ترویج فرهنگ ایرانی، ارتقای هویت ملی در نسل کودک و نوجوان مهاجر، همدلی و تبادل تجربیات بین مهاجرین، در بهار ۱۴۰۰ منتشر کر
در این فصلنامه با درج مقالاتی از همکاران شاغل در مدرسه، اولیا و دانش آموزان و سایر علاقه مندان به امور فرهنگی و آموزشی، سعی شده است مطالب متنوع آموزشی از زبان مهاجران به سایر هموطنان مهاجر انتقال داده شود
این مؤسسه امیدوار است با همراهی علاقه مندان به فعالیت در این حوزه، روز به روز گام های مؤثرتری در جهت گسترش فعالیت های آموزشی، فرهنگی و هنری بردارد

سخن سردبیر

نويـد آغـاز بهـار، هميشـه دلنشـين ترين خاطـره ى دوران كودكى مـا بوده اسـت. بهـار هدیه ای الهى اسـت كه هر سـال بـرای مـا و طبیعت تجدید مى شـود تـا برگ هـاى فرسـوده ى وجودمـان را تكانـده و جوانه هـاى تـازه اى بـر قامت مـان برويانيـم. بـراى عقب نمانـدن از قافلـه ى بهـار بايد درس دگرگونـی، شـکوفایی و نشـاط را از طبيعت بیاموزیـم؛ چرا كه زندگى مجموعـهاى از بهارهایـی اسـت که سـرمای زمسـتان را آهسـته آهسـته می زداينـد. اگرچـه بيشـتر ما عـادت كرده ايـم كه ایـن تغییر بـاور نکردنی فصلهـا را جـزو اتفاقـات عـادی و طبیعـی زندگـی بـه حسـاب آوريـم و تنهـا به شـوق گرم شـدن هوا، كم كـردن بالاپوشهـا و اسـتفاده از طبيعت زيبـاى بهـارى از ايـن فصـل زيبـا اسـتقبال كنيـم و كمتـر كسـى از مـا بـه عمـق اسـرار آميـز ایـن اتفاقات طبیعی و جوی و به شـيوه ى شـگفت انگيز طبيعـت، انعکاس سـایه آفتاب و آب شـدن بـرف کوه ها و جاری شـدن آب حیات در رودخانه ها فکر می کند و اگـر چـه كمتـر كسـى از مـا بـه تکاپـوی طاقت فرسـاى جوانه ها درزيـر خاك بـراى شـكافتن دل نمناک خاک و ديـدن روی تابان خورشـید و بـه ايـن كه چگونـه ثمره ى ايـن تلاش به گسـتراندن فرشـى از رنگ سـبز بـر زمیـن و پهن كردن بسـاط بهـار در تن یـخ زده ی آن منجر مى شـود، فكر كـرده اسـت، اميدواريـم با گراميداشـت ايـن معجزه ى زيبـاى طبيعت که بسـان خورشيدى با ظاهرشـدن بيشتر در آسـمان و آب كردن دل يخ زده ى زميـن بـا پرتوهـاى طلائى اش عشـقش را بـه زمين بـه اثبات مىرسـاند، مـا نيـز با اسـتقامت در ارائه ى تصويرى زيبـا و دل انگيز از فرهنـگ       ايرانى عشق خود را به انتقال فرهنگ زیبای ایرانی و حفظ هویت ملی در فرزندان خانواده    های مهاجر  به اثبات برسانیم

بـا انجام اين رسـالت اسـت كـه مى توانيـم مثـل خورشـيدى كـه از فـراز کـوه، رویـش زمیـن و سـر بـرآوردن جوانه هـای نـو از دل خـاک را بـا لبخنـد تماشـا مى كنـد، ما نيـز بـا اطمينـان خاطر و غـرور، رويش فرزندانمـان و ادامـه ى زندگى آنها در مسـير بالندگـى را، بـه تماشـا بنشـينيم. اكنـون كـه نسـیم زمزمه های بهـار مـا را بـه جشـن خاطره انگيـزش دعـوت کـرده اسـت، چه زيباسـت اگـر مـا بزرگسـالانى كـه فرصـت تجربـه ى بهارهـاى زيـادى را داشـته ايم، معجـزه ی بهـار را در قالـب فرهنـگ زيبـاى ايرانى بـه كودكانمـان انتقال دهيـم تـا آنهـا بتوانند دسـت نوازشـگرى كه به روی هسـتی کشـیده و حـس زندگی به طبيعت بخشـیده اسـت را بـا تمام وجـود درك كنند و با اشـتياق بيشـترى بـه نغمه خوانی زيباى پرنـدگان گوش كنند و از تماشـاى شـكوفه ها، گلهـاى رنگارنـگ و شـاپركهاى هـزار رنـگ ايـن فصل لذت برند. باشـد كه اين تلاش فرهنگى با همراهى شـما عزيـزان، قدم  كوچكی در این مسیر دشوارباشد


500
خوانندگان مقیم کانادا
300
خوانندگان مقالات با موضوع مهاجرت
100
خوانندگان مقالات علمی
215
خوانندگان مقالات آموزشی